BEMANNINGSFIRMAET
Et bemanningsfirma er et firma som skaffer arbeidskraft til andre firmaer. Andre relevante uttrykk for et slikt firmas virksomhet kan være Human Resource Management (HRM), landbrukstjenester, avløserlag, arbeidsformidling, personellassistanse, vikarbyrå, midlertidige ansettelser, head hunting, og arbeidskraftutleie.
UFOSOFT har en bransjeløsning for bemanningsfirma som sannsynligvis er landets mest kostnadseffektive når det gjelder utleie av arbeidskraft. Vi har eksempler på at med bare to personer på kontoret kan et slikt firma håndtere langt over tusen ansatte.
Utleien kan dreie seg om langt mer enn arbeidskraft, så som utstyr, løsninger, og fullstendige prosjekter som utføres for oppdragsgiver.
Virksomheten kan ellers variere mye. Noen driver bare med å finne riktige personer i markedet, for så å tilby disse til oppdragsgiverne for fast ansettelse der.
Andre ansetter selv arbeidskraften i bemanningsfirmaet og leier den ut til oppdragsgiverne på tilfeldig eller permanent basis.
Atter andre kombinerer disse virksomhetene og leier kanskje ut personer i en periode, med tanke på evt senere ansettelse hos oppdragsgiver.
Vårt system har gjennom mange år vært markedsleder for bemanningsfirma av typen landbrukstjenester. Prinsippene som benyttes der er perfekte for bruk også i andre segmenter.
HEMMELIGHETEN VÅR
Hemmeligheten i UFOSOFT er en genial påslagsfunksjon. Når arbeidstimene er registrert i programmet, eventuelt via vår nettportal, gjør i hovedsak programmet resten selv.
Det betyr at arbeiderne får lønn, og myndighetene får tilhørende rapporter, skattetrekk, a-melding, osv.
Videre blir alle data fra lønnsrutinene overført til regnskap, hvor det automatisk blir gjort en del påslag på beløpene. I regnskapet blir så de nye forhøyede beløpene bokført som salgsinntekter, samtidig med at de blir belastet oppdragsgiverne (som i systemet er kalt medlemmer).
Gjennom bilagsregistrering i regnskap kan man føre andre poster mot medlemmene. Og en gang i måneden skrives ut automatisk såkalte medlemsfakturaer til de medlemmene som har hatt bevegelse på kontoen sin. En slik faktura, som kan ha en bankgiro nederst, spesifiserer alle bevegelser i løpet av måneden.
Hvis utgående saldo er negativ, blir dette beløpet satt som skyldig beløp, som må innbetales snarest. Hvis saldo er positiv, blir saldo stående på konto, som et innskudd.
Systemet har også mulighet for å håndtere både debet- og kreditrenter, akkurat på samme måten som på en kassekredittkonto i banken. Vi sier gjerne at systemet vårt fungerer etter kassekredittprinsippet, fordi en medlemskonto fungerer på den måten.
Medlemsfakturaene kan sendes ut manuelt, eller automatisk som vedlegg til epost, eller kombinert.
INNKREVING AV SKYLDIG SALDO
Innkreving kan skje enten ved ordinær innbetaling til bankkonto, eller ved bruk av Autogiro, hvor man henter pengene fra medlemmets bankkonto umiddelbart, eller en kombinasjon av disse. 
Primært bruker vi ikke Avtalegiro, men Autogiro, for da trenger ikke medlemmet varsles, og pengene kan hentes umiddelbart, uten ventetid. Men avtalegiro vil også bli implementert for de som ønsker det.
Ved ordinære innbetalinger til bankkonto kan man benytte rutinen for OCR-innbetaling via Nets. Da slipper man å punche innbetalingene, de importeres fra en fil.
PÅSLAG
Du lurer kanskje på hva påslagene, som ble nevnt ovenfor, består i. Det er det naturligvis opp til det enkelte bemanningsfirma å bestemme, men som oftest dreier det seg om arbeidsgiveravgift, opparbeidede feriepenger, forsikringer, OTP, premie sykelønn. Dessuten et administrasjonspåslag, for noe skal jo bedriften ha til å leve av.
Og det beste av alt, du bestemmer selv hvilke påslag som skal gjøres gjeldende, separat på hver eneste lønnsart. Og hvordan hvert enkelt påslag skal beregnes. Det er først og fremst dette som gjør at automatikken fungerer så suverent.
SKJERMBILDE-EKSEMPEL
Nedenfor ser du et bilde som viser modul MEDLEMMER, som er hovedmodulen i bemanningsløsningen. Det er kalt UFOSOFT2, fordi det er laget med dagens verktøy. Når det blir konvertert til UFOSOFT4 blir utseendet litt mer moderne, men funksjonaliteten er den samme.
Alle tilhørende rutiner ligger under sub-modulene Konto, Utvalg, Fakturering og Notater.
Tilbake til toppen